Spring naar hoofd-inhoud

Ontwerp

We denken in ontwerp-oplossingen die werken en die kloppen

Schaaf Verkeer Detachering

Beleid

Beleidskaders opstellen en toepassen. Beleid opstellen betekent samen met stakeholders heldere beleidsambities opstellen. Toepassen door de kaders juist te interpreteren met ruimte voor maatwerk.

Parkeren

Parkeerregulering: een passend parkeerregiem om elke vorm van parkeeroverlast te voorkomen. Parkeeradvies bij omgevingsvergunningen. Parkeeradvies bij ruimtelijke ontwikkelingen: visievorming, parkeernormering en parkeerbalans.

 

Nieuwe wegen

Advies over het juiste verkeersontwerp en een functionele weginrichting van nieuwe wegen

TVM-WIU

Tijdelijke VerkeersMaatregelen bij Werk In Uitvoering: verkeersmaatregelen, bebording en omleidingsroutes

Verkeersontsluiting

een logisch opgebouwde wegenstructuur is de basis voor het uiteindelijk veilig en vlot kunnen doorrijden van voertuigen

Verkeersregeltechnisch ontwerp

Het feitelijk functioneren getoetst op cyclustijd, ontruimingstijden, regelstructuur en groenvolgorde

Vergunningen

Met een vergunning wordt de gemeente gevrijwaard van schade, kosten en verkeersonveiligheid door derden veroorzaakt: E-laadpalen, inritten en LZV’s

Verkeersbesluiten

Een verkeersbesluit is:

zorgvuldig en

goed gemotiveerd door:

de verkeersmaatregelen op de juiste verkeer-gronden te nemen en

de verkeer-belangen juist af te wegen.

Klantcontact

De juiste uitleg over verkeerssituaties met begrip voor de ander

Parkeren

Parkeren is manoeuvreren: elke ruimtelijke ontwikkeling vraagt om een passende parkeeroplossing. Van een parkeereis bij nieuwbouw, het opstellen van een parkeerbalans tot aan het stellen van parkeermaatregelen.

Gemeente Waddinxveen

Parkeeradvisering bij aanvragen omgevingsvergunningen en bestemmingsplanwijzigingen. Ontwerpadvisering bij nieuwbouwwijk Park Triangel en bedrijventerrein Glasparel. Advies bij tijdelijke verkeersmaatregelen, omleidingsroutes en bewegwijzeringsplannen.